Grondwatermonitoring

Grondwatermonitoring

Eén van de jaarlijkse controles die wij uitvoeren is het monitoren van het grondwater. Om bodemverontreiniging door o.a. motorbrandstoffen te kunnen signaleren moeten grondwaterpeilbuizen zijn geïnstalleerd.

Periodieke grondwatermonitoring

Het periodiek bemonsteren en analyseren (monitoren) van grondwater via peilbuizen is voor een aantal bedrijfsactiviteiten verplicht gesteld. In het Activiteitenbesluit of in uw omgevingsvergunning staat opgenomen op welke plaatsen op uw locatie u moet monitoren en hoe vaak de controle uitgevoerd dient te worden. Dit kan per bedrijfsactiviteit verschillen.

Periodiek (vaak jaarlijks) moeten deze peilbuizen worden bemonsterd en geanalyseerd overeenkomstig NEN 5744. Het grondwater wordt geanalyseerd in een erkend laboratorium dat beschikt over een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer. De monsters worden gecontroleerd op aanwezigheid van minerale oliecomponenten, vluchtige aromaten (BETX) methyl-tertial-butylether (MTBE) en ethyl-tertiar-butylether (ETBE).

Grondwatermonitoring ondergrondse opslagtanks

Bij ondergrondse opslagtanks dient grondwatermonitoring jaarlijks plaats te vinden. Per cluster van drie tanks moet er minimaal één peilbuis zijn geïnstalleerd en jaarlijks worden bemonsterd. Indien de tanks meer dan 10 meter uit elkaar liggen, worden de tanks als aparte clusters gerekend. Ook is het mogelijk dat er situaties zijn waar het Bevoegd Gezag het bemonsteren van meerdere peilbuizen heeft verordend. Indien de gemiddeld laagste grondwaterstand zich op meer dan vijf meter beneden het maaiveld bevindt is grondwatermonitoring niet noodzakelijk.

Wij helpen u graag

ContrAll Inspectie kan uw bedrijf volledig ondersteunen in het traject van grondwatermonitoring. Neem voor meer informatie contact op met een van onze inspecteurs op door op de onderstaande button te klikken of te bellen naar 055 578 13 50.

Neem contact op

©2024 ContrAll Algemene voorwaardenDisclaimerPrivacyPostbus 5257300 AM ApeldoornKleine Fluitersweg 2537316 MX Apeldoorn Webdesign: JHmedia